ShareDownloader Bugtracker - ShareDownloader
View Issue Details
0000179ShareDownloaderGUIpublic2014-03-16 15:442014-04-13 02:11
administrator 
administrator 
normalfeatureN/A
closedfixed 
Nexus 7Android4.3
 
2.0.02.0.0 
0000179: Liste im Linksammler filtern (Filter-Modul)
Liste im Linksammler filtern (Filter-Modul)
No tags attached.
Issue History
2014-03-16 15:44administratorNew Issue
2014-03-16 15:44administratorStatusnew => assigned
2014-03-16 15:44administratorAssigned To => administrator
2014-03-16 15:47administratorNote Added: 0000404
2014-03-16 15:47administratorStatusassigned => resolved
2014-03-16 15:47administratorFixed in Version => 2.0.0
2014-03-16 15:47administratorResolutionopen => fixed
2014-04-13 02:11administratorNote Added: 0000480
2014-04-13 02:11administratorStatusresolved => closed

Notes
(0000404)
administrator   
2014-03-16 15:47   
Funktion in Version 2.0.0 eingebaut.
(0000480)
administrator   
2014-04-13 02:11   
Version 2.0.0 veröffentlicht.