ShareDownloader Bugtracker - ShareDownloader
View Issue Details
0000214ShareDownloaderHosterpublic2014-04-30 16:012014-05-24 17:54
administrator 
administrator 
normalfeatureN/A
closedfixed 
Nexus 7Android4.4.2
 
2.2.02.2.0 
0000214: Hoster: Filer.net hinzufügen
Hoster: Filer.net hinzufügen
No tags attached.
Issue History
2014-04-30 16:01administratorNew Issue
2014-05-06 15:00administratorAssigned To => administrator
2014-05-06 15:00administratorStatusnew => assigned
2014-05-06 23:10administratorTarget Version => 2.2.0
2014-05-06 23:10administratorNote Added: 0000550
2014-05-06 23:10administratorStatusassigned => resolved
2014-05-06 23:10administratorFixed in Version => 2.2.0
2014-05-06 23:10administratorResolutionopen => fixed
2014-05-24 17:54administratorNote Added: 0000586
2014-05-24 17:54administratorStatusresolved => closed

Notes
(0000550)
administrator   
2014-05-06 23:10   
Hoster in Version 2.2.0 hinzugefügt
(0000586)
administrator   
2014-05-24 17:54   
Version 2.2.0 veröffentlicht