ShareDownloader Bugtracker - ShareDownloader
View Issue Details
0000220ShareDownloaderGUIpublic2014-05-08 11:102014-05-24 17:54
administrator 
administrator 
normalfeatureN/A
closedfixed 
Nexus 7Android4.4.2
 
2.2.02.2.0 
0000220: Linksammler - GUI Anpassungen
Linksammler - GUI Anpassungen
No tags attached.
Issue History
2014-05-08 11:10administratorNew Issue
2014-05-08 11:10administratorStatusnew => assigned
2014-05-08 11:10administratorAssigned To => administrator
2014-05-08 11:11administratorNote Added: 0000552
2014-05-08 11:11administratorStatusassigned => resolved
2014-05-08 11:11administratorFixed in Version => 2.2.0
2014-05-08 11:11administratorResolutionopen => fixed
2014-05-24 17:54administratorNote Added: 0000585
2014-05-24 17:54administratorStatusresolved => closed

Notes
(0000552)
administrator   
2014-05-08 11:11   
Anpassung in Version 2.2.0 vorgenommen.

- Hinzufüge-Dialog angepasst
- Hintergrundlayout geändert
- Titel hinzugefügt
(0000585)
administrator   
2014-05-24 17:54   
Version 2.2.0 veröffentlicht