ShareDownloader Bugtracker - ShareDownloader
View Issue Details
0000230ShareDownloaderHosterpublic2014-05-23 11:582014-05-24 17:54
administrator 
administrator 
normalfeatureN/A
closedfixed 
Nexus 7Android4.4.2
 
2.2.02.2.0 
0000230: Hoster: Tb7.pl hinzufügen
Hoster: Tb7.pl hinzufügen
No tags attached.
Issue History
2014-05-23 11:58administratorNew Issue
2014-05-23 11:58administratorStatusnew => assigned
2014-05-23 11:58administratorAssigned To => administrator
2014-05-23 11:58administratorNote Added: 0000573
2014-05-23 11:58administratorStatusassigned => resolved
2014-05-23 11:58administratorFixed in Version => 2.2.0
2014-05-23 11:58administratorResolutionopen => fixed
2014-05-24 17:54administratorNote Added: 0000576
2014-05-24 17:54administratorStatusresolved => closed

Notes
(0000573)
administrator   
2014-05-23 11:58   
Hoster wurde in Version 2.2.0 hinzugefügt
(0000576)
administrator   
2014-05-24 17:54   
Version 2.2.0 veröffentlicht