ShareDownloader Bugtracker - ShareDownloader
View Issue Details
0000256ShareDownloaderDecrypterpublic2014-08-06 13:522014-08-07 17:16
administrator 
administrator 
normalfeatureN/A
closedfixed 
 
2.3.22.3.2 
0000256: Decrypter: Dropbox.com hinzufügen
Decrypter: Dropbox.com hinzufügen
No tags attached.
Issue History
2014-08-06 13:52administratorNew Issue
2014-08-06 13:52administratorStatusnew => assigned
2014-08-06 13:52administratorAssigned To => administrator
2014-08-07 16:50administratorNote Added: 0000647
2014-08-07 16:50administratorStatusassigned => resolved
2014-08-07 16:50administratorFixed in Version => 2.3.2
2014-08-07 16:50administratorResolutionopen => fixed
2014-08-07 17:16administratorNote Added: 0000651
2014-08-07 17:16administratorStatusresolved => closed

Notes
(0000647)
administrator   
2014-08-07 16:50   
Decrypter in Version 2.3.2 eingebaut.
(0000651)
administrator   
2014-08-07 17:16   
Version 2.3.2 veröffentlicht.